احیای سلامت اصفهان
ما روزی خود را در تندرستی مردم می جوییم نه در بیماری آنان...
*سلامتی نعمت گران بهایی است، آن را قدر بدانید*

 
تاريخ : چهارشنبه ۸ تیر۱۳۹۰
طب اسلامی گنجینه تندرستیاین کتاب یک کتب بی نظیر است ولی فقط برای کسانی که می خواهند مبانی طب اسلامی و قیاس آن با طب غربی را به صورت ریشه ای دنبال کنند و به لحاظ علمی باور کنند که طب غربی تا چه حد راه را بیراهه رفته است.

مطالعه آن را به همه پزشکان و زیر مجموعه گروه پزشکی توصیه می کنیم.

نویسنده: دکتر رضا منتظرارسال توسط احیای سلامت اصفهان